उत्तरतालिका 

दिनांक ३०/११/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका

गोदामपाल,  प्रतवारीकार सुधारित NEW

दिनांक २१/१२/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका

विजतंत्री

प्रादेशिक व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक

वाहन परिवेक्षक

स्वागतिका

दिनांक १४/१२/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका

विपणन निरिक्षक , लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक, लघु टंकलेखक सुधारित

उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, व्यवस्थापक (प्रशा./विप), उप व्यवस्थापक, व्यवस्थापक (लेखा), सहाय्यक व्यवस्थापक सुधारित