उपव्यवस्थापक पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना NEW

प्रतवारीकार पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना NEW

गोदामपाल पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना NEW

शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१६-ए/२०१४/१६-ब दिनांक ०२ मार्च २०१५

शासन शुद्धीपत्रक क्र.बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-२/२०१३/१६-ब ०२ डिसेंबर २०१५

कागद पत्र पडताळणी करिता नमुना अर्ज

उपप्रादेशिक व्यवस्थापक पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

उपव्यवस्थापक पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

प्रतवारीकार पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

गोदामपाल पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

वरिष्ठ सहाय्यक पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक पदाची कागद पत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता

उपप्रादेशिक व्यवस्थापक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता

विपणन निरीक्षक पदाच्या कागदपत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

उपप्रादेशिक व्यवस्थापक पदाकरिता सूचना

व्यवस्थापक (लेखा) पदाकरिता सूचना

लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक पदाकरिता सूचना

विपणन निरीक्षक पदाकरिता सूचना

विपणन निरीक्षक पदाच्या कागदपत्र तपासणीसाठी नव्याने पात्र उमेदवारांची यादी

उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, व्यवस्थापक (प्रशा./विप) पदांच्या रजू न झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत

लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक पदांच्या रजू न झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत

व्यवस्थापक लेखा पदांच्या रजू न झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत

प्रादेशिक व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता

वरिष्ठ सहाय्यक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता 

सहाय्यक व्यवस्थापक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता

उप सहाय्यक पदांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी करिता सादर केलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा तक्ता

लघुटंकलेखक पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

विपणन निरीक्षक पदासबंधी महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

अंतरिम प्रतीक्षा यादी उमेदवारांकरिता संक्षीप्त सूचना

विपणन निरीक्षक पदाच्या कागदपत्र तपासणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

लघुटंकलेखक पदाच्या कागदपत्र तपासणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेचे प्राप्त गुण 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक पदांच्या उमेदवारांकरिता विशेष सूचना

प्रतवारीकार पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

उप व्यवस्थापक पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, व्यवस्थापक (प्रशा./विप) पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

कागदपत्र तपासणी करिता विशेष सूचना

वरिष्ठ सहाय्यक पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

लेखापाल /अंतर्गत लेखापरिक्षक पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवाराची यादी

गोदामपाल व प्रतवारीकार पदांच्या प्रतीक्षायादीतील कागदपत्र तपासणी करिता विशेष सूचना

गोदामपाल व प्रतवारीकार पदांच्या उमेदवारांकरिता सूचना

कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांच्या यादीवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत खुलासा

लघुटंकलेखक व्यावसायिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

प्रादेशिक व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी

उत्तरतालिका

जाहिरात क्रमांक ०१ प्रिंट चलन 

जाहिरात क्रमांक ०२ प्रिंट चलन 

 

Policy | Disclaimer