कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवाराची यादी 
   
विपणन निरिक्षक
कट ऑफ गुण 
   

 

उमेवारांकरीता सूचना

 

वर दर्शविण्यात आलेले कट-ऑफ गुण हे प्रतिक्षा यादीतील शेवटच्या उमेदवाराचे गुण दर्शवितात याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.